Příjmy a výdaje OSVČ


Příjmy – výdaje = zisk = základ daně

Zisk, tedy základ daně, je rozdíl mezi příjmy a výdaji. Pro jeho výpočet použijeme jeden ze dvou způsobů:

- 1) paušální výdaje (nepotřebujeme doklady o výdajích)

- 2) daňová evidence (uvádíme skutečné výdaje - podle dokladů)

 

Paušální výdaje

- nemusíme uchovávat výdajové doklady

- evidujeme jen příjmy a pohledávky

- v paušálních výdajích je zahrnuto vše (odpisy, mzdy, paušál na auto)

- od roku 2013 si poplatník uplatňující výdaje paušálem nemůže nárokovat slevu na děti, tedy daňový bonus a slevu na vyživovanou manželku v daňovém přiznání (Pokud jsme zároveň zaměstnaní, týká se nás toto omezení jen tehdy, když výdělek z podnikání představuje více než polovinu našeho základu daně z příjmu).

 

 - Paušální výdaje v procentech:

  • 80 % příjmů z řemeslných živností, zemědělské výroby, lesního a   vodního hospodářství a ostatních příjmů  ze zemědělské výroby podle  §10, k tomu i příjmy pěstitelů
  • 60 % příjmů ze všech živností kromě řemeslných. Tedy z příjmů ze živnosti volné, živností vázaných i koncesovaných.
  • 40 % příjmů z jiného podnikání podle zvláštních právních  předpisů, z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového či jiného  duševního  vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu  autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování  literárních a jiných děl vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné  činnosti. Od příjmů za rok 2013 je možné uplatnit výdaje nejvýše do částky 800 000 Kč, což odpovídá příjmům ve výši 2 mil Kč.
  • 30 % z příjmů z pronájmu. Od příjmů za rok 2013 je možné uplatnit výdaje nejvýše do částky 600 000 Kč.

 

 

Skutečné výdaje

- vedeme daňovou evidenci, ve které vykazujeme skutečné příjmy a skutečné výdaje.

- můžeme také uplatit paušální výdaje na auto ( tj.5000Kč/měsíc, popřípadě krácený ve výši 4000 Kč/měsíc, při používání auta i pro soukromé účely, lze použít max. pro 3 auta služební či soukromé, auto nelze půjčovat kromě spolupracující osoby či zaměstnanců, paušální výdaje na auto nelze kombinovat během roku se skutečnými výdaji). Spolu s paušálními výdaji můžeme uplatnit u služebního auta odpis, pojistné, opravy a u pronajatého auta výdaje za pronájem auta a výdaje za opravy auta. V žádném případě nemůžeme uplatnit výdaje za pohonné hmoty a parkovné.

 

 

Základ daně a daň 2013 a 2014

- základ daně je rozdíl mezi příjmy a výdaji

- daň z příjmů se vypočte ze základu daně

- daň z příjmů fyzických osob pro rok 2013 je ve výši 15% a pro rok 2014 zůstává její výše zachována, tedy 15%

 

 

Slevy na dani 2013 a 2014

- sleva na poplatníka ve výši 24840,- Kč/rok ( může si uplatnit každý kromě důchodců)

- sleva na  vyživovanou manželku ve výši 24840,- Kč/rok, popřípadě 49680Kč/rok pokud je manžel(ka) držitelem průkazu ZTP ( může si uplatnit ten, kdo má manželku(manžela), jejíž(jehož) příjmy za celý kalendářní rok nepřesáhly 68000,-Kč a žije s ní (ním) po celý rok ve společné domácnosti)

- sleva na invalidního důchodce či držitele ZTP

- sleva na studenta ve výši 4020,- Kč/rok (uplatní si studující studenti do 26 let, popř. do 28 let u doktorského studia)

Výše uvedené slevy si lze odečíst od vypočtené daně. Pokud je úhrn slev vyšší než vypočtená daň, nic se nevrací. Př: Vypočtená daň 10000,-Kč, po uplatnění slevy na poplatníka ve výši 24840,- Kč, bude daň nulová.

- daňový bonus (slevu nebo bonus můžeme uplatnit  na každé dítě žijící s námi v domácnosti, které je nezletilé (až do ukončení povinné školní docházky) nebo je mu maximálně 26 let a soustavně se připravuje na budoucí povolání nebo se díky zdraví připravovat nemůže. Zároveň musí jít o dítě vlastní, osvojené, v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, ze kterých by si mohli slevu na dani uplatnit.)

Daňový bonus (ve výši 13 404 Kč za rok )  se odečte od vypočtené daně z příjmu. Př: vypočtená daň ve výši 5000Kč. Poplatník má zaplatit daň 5000Kč, ale uplatní si daňový bonus na 1 dítě tj.13404Kč. Poplatníkovi bude vráceno 8404Kč na daních z příjmů.

 

 

Odčitatelné položky

- úroky z úvěrů ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru.  Zaplacené úroky z úvěru na koupi stavebního pozemku můžeme použít jako  položku snižující základ daně s podmínkou, že do čtyř let na takovém  pozemku začneme stavět. Takto můžeme odečíst až 300 tisíc Kč, ovšem za celou domácnost. viz § 15 zákona o daních z příjmů.

- zaplacené životní soukromé pojištění. Můžeme uplatnit až 12 tisíc Kč viz § 15 zákona o daních z příjmů.

- doplňkové penzijní spoření snížené o 12 tisíc Kč. Můžeme uplatnit až 12 tisíc Kč   viz § 15 zákona o daních z příjmů.

odborové příspěvky až 3000,-Kč viz § 15 zákona o daních z příjmů

- dary - můžeme si odečíst až 10%, minimálně však 1000 Kč za určité typy darů věnovaných některé ze zákonem vymezené osobě, viz Dary § 15 zákona o daních z příjmů.

- ztráta z podnikání, která nám vznikla v předešlých pěti letech.

- výdaje na výuku, výzkum, zaměstnance – od základu daně můžeme odečíst podle § 34 zákona o daních z příjmů:

- výše uvedené odčitatelné položky  snižují daňový základ.